Mindset

Een gezondere leven hoe doe je dat?
Er is veelgeschreven over het gezondermaken van jouwleefstijl…

 

Jouw leefstijl heeft alles met psychologie te maken. Over psychologie is zelf nog meer geschreven. Om jou te helpen met het implementeren van een paar basale gezonde gewoontes, staan in dit artikel 5 veranderingen omschreven waar je zelf mee verder kunt.

  1. Maakeenrealistisch plan dat je kuntvolgen
Het plan is eenhouvast, bijvoorbeeldalseennavigatiesysteem die je helptom je bestemmingtebereiken. Je moetspecifiekzijnbij het opstellen van het plan. Stel je wilt meerbewegen, bedenkdan in welkevorm je ditgaatdoen. Zet de spullen die je hiervoornodighebt van tevorenklaar, en verlaag de drempelomeraantebeginnenzoveelmogelijk.
  2. Plan het tijdstip op de dagendat je meerwilbewegen.

Laat het moment waarop je beweegtniet over aan de toevallige loop van de dag.Plan eentijdstipwaarop je tijdvoorjezelfhebt / kuntmaken.Schrijf het tijdstip op een A4, en e.v.t ook de tijdsduur van je bewegingsactiviteit, en hang dit op eenplekwaar je vaak bent. Hierdoorwordt je lekkervaakherinnerd en geconfronteerdaan je activiteiten die je hebtgedaan, en die nogkomengaan. Steljezelfregelmatig de vraag of je doelnogrealistisch is.

  1. Start met eenkleindoel.

Direct een marathon lopen, of van love handles eenwasbordjemakenzijnmooiedoelen. Probeer je doelaltijd in kleinestukkentehakken. Als je 15 kilowilafvallenvoor de zomer, dankan je in januaristarten met de eerste 5 kilo. Datkomtneer op een kilo per week.Als je gezonderwilgaaneten, begin dan met het vervangen van het toetjevoorietsgezondsals fruit. Je zalmeersucceservarenals je naar je einddoeltoewerkt door het maken van kleine (haalbare) stappen.

  1. Veranderééngewoontetegelijk.

Ongezondegewoonteshebben we allemaal.Dezegewoonteshebben we onszelf, of krijgenwij, aangeleerd in onsleven.Hiergaattijdoverheen. Het aanwennen van eennieuwegewoontekost net zogoedtijd. Vaakervarenmensenproblemenalszijteveelveranderen in kortetijdvoor. De exactetijdvooreenveranderingverschilt per persoon, doorgaans is eenperiode van 20 dagengenoegomnieuweneurologischepadenaanteleggen. Om de succeservaring vast tehouden is het belangrijkomtefocussen op 1 gewoontetegelijk. Als je gewend bent aan de nieuwegewoontekan je eréénaantoevoegen die je nogdichterbij je einddoelbrengt.

  1. Betrekeenmaatje.

Of ditnoueenvriend, collega, of familielid is, sameneendoelbehalenmotiveert en geeftdoorzettingsvermogen. Het mag iemandzijn die samen met jougaathardlopen, of stopt met roken, etc. Praat met die persoon over wat je doet. Iemandhebbenom je obstakels en succeservaringenmeetedelen, maakt het aanpakkenmakkelijker en minder intimiderend.

Vraagomhulp.

Hulpaccepteren van iemand die om je geeft en naar je luistert, geeft je meerwilskracht, veerkracht en toewijding. Als je jeoverrompeldvoelt, of geenmogelijkheidzietomaan je eigendoelentevoldoen, overweegdan contact op tenemen met Training and Lifestyle. T&L heeftzichgespecialiseerd in het begrijpelijkmaken van de connectietussenjouwpsychologie en lichaam, en ook de factoren die bijdragenaangedragsverandering,

Eendoelhalen die je zelfhebtvastgelegdvraagttijd en toewijding, maar het ligt in jouwvermogenom het tedoen! Onthoudhierbijgoeddatniemand perfect is. Je zal de nodigeterugvallenervaren.Weesniette hard voorjezelf. Als je eenkeereenstukjetaarteet, of hardlopeneenkeeroverslaat, geefdanniet op. Kleinemisstappenonderwegnaar je doelzijnnormaal en oké.Laat het los en blijf op je koers.

Lees meer over de terugval en hoe je hiermeekuntomgaan in het volgendeartikel.